එක්සත් ජාතික පක්ෂය බලයට ආවොත් රට ජාත්‍යන්තර කුමන්ත‍්‍රණ වලට අසුවේවි,අන්තර්ජාතික අතපෙවීම් වලට ලක්වේවි,රට අස්ථාවර වේවි – ම…

Posted by Eran Wickramaratne on Saturday, July 11, 2015

0 comments

Leave a reply